O mne

školský psychológ, špeciálny pedagóg,
učiteľ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
terapeut v terapii hrou a filiálnej terapie, INPP – terapeut,
tréner Bilaterálnej integrácie.

Po ukončení štúdia Školskej psychológie a učiteľstva akademických predmetov psychológie a biológie som sa zamestnala ako pedagóg v oblasti špeciálneho školstva, čo ma viedlo k štúdiu Špeciálnej pedagogiky mentálne postihnutých žiakov. Príchodom vlastných detí som spoznala ich nekonečne bohatý svet plný potrieb, či už fyzických alebo psychických. Nastal u mňa proces hľadania, ako im dať to, čo potrebujú, s rešpektovaním ich vlastnej individuality. Iba to môže viesť k harmonickému naplneniu ich psychických potrieb a rozvoju kognitívnych, psychosomatických a fyzických schopností, teda k harmonickému rozvoju celej osobnosti dieťaťa. V súčasnosti pracujem ako učiteľka detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a aktívne sa venujem spomínaným terapiám, či v praxi, alebo štúdiom literatúry.

Dosiahnuté vzdelanie, absolvované výcviky a kurzy:

^

Praktický kurz „Sandplaying – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii“ v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3.

^

Praktický kurz „Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi“ v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3.

^

Odborný kurz „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“ v Centre DIALÓG, spol. s. r. o., Bratislava.

^

Dvojročný STAR basic „Intenzívny výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie“ v Inštitúre Virginie Satirovej v SR – pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej a AKADÉMIE STEP v Bratislave.

^

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ v centre Avare, pod vedením Mgr. Kataríny SIPOS.

^

Ročný výcvik v „Práca s rodinou a vzťahová väzba“ v organizácii Coachingplus v Bratislave. www.coachingplus.org 

^

Ročný výcvik v „INPP terapii neuromotorickej nezrelosti“ v Inštitúte psychoterapie a socioterapie v Bratislave, www.inpp.cz

^

Ročný výcvik v „Terapii hrou a filiálnej terapii“ v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3. www.rodinnaterapia.sk

^

Ročný výcvik v metóde Sindelar „Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií“ pod vedením školskej psychologičky PaedDr. Petry Arslan Šinkovej, v centre Dr. Sindelar v Bratislave.

^

Praktický kurz „Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program“ v centre Avare, pod vedením Mgr. Kataríny SIPOS a DR. Andrew Dalziell, PhD.

^

Praktický kurz „Školský program bilaterálnej integrácie“ v centre Avare, pod vedením Mgr. Kataríny SIPOS.

^

Zaškolenie a oprávnenie k práci s programom Kupoz, pod vedením psychologičky a lektorky Mgr. Barbory Krankusovej v Bratislave

^

Zaškolenie a oprávnenie k práci s primárne preventívnym programom Kuprev pre deti od štyroch do osem rokov

^

Zaškolenie a oprávnenie v práci s programom Zippyho kamaráti „Program rozvíja sociálne a emocionálne zručnosti u 5-7 ročných detí, ktoré sa učia o pocitoch hovoriť, rozpoznať, ako sa prejavujú a pomenovať, ako ich zvládnuť.“

^

Dvojročné špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

^

Dvojročné špecializačné vzdelávanie zo špeciálnej pedagogiky, v študijnom programe špeciálna pedagogika, v špecializácii: Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

^

Rigorózne konanie v študijnom odbore Pedagogická a školská psychológia, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

^

Vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii Psychológia a Biológia na fakulte prírodných vied, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

KONTAKT

PaedDr. Michaela Brathová
Mobil: +421 917 326 530
E-mail: info@harmonickedieta.sk

 

KDE MA NÁJDETE?

Babindol 7
951 53 Babindol

KTO SOM?

PaedDr. Michaela Brathová je školský psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, terapeut v terapii hrou a filiálnej terapie, INPP – terapeut, tréner Bilaterálnej integrácie. Príchodom vlastných detí spoznala ich nekonečne bohatý svet plný potrieb, či už fyzických alebo psychických. Nastal u nej proces hľadania, ako im dať to, čo potrebujú, s rešpektovaním ich vlastnej individuality. Prostredníctvom stránky HarmonickéDieťa.sk ponúka indivuálne poradenstvo pre rodičov s deťmi.

NAPÍŠTE MI

8 + 8 =