Služby

01 .

TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA

Hra je pre dieťa prirodzeným spôsobom vyjadrenia sa. V hre je dieťa schopné vyjadriť to, čo nedokáže alebo sa neodváži vysloviť. Využitie hry v terapii poskytuje možnosti k sebavyjadreniu, odreagovaniu a zmierneniu citového napätia dieťaťa hrovým stvárnením a riešením svojich naliehavých problémov. Hračky a hrové prejavy nadobúdajú liečivý význam nielen vo vzťahu s terapeutom, ale najmä s rodičom v bezpečnej vzťahovej väzbe. Citová väzba má ohromné liečivé účinky a zatiaľ neexistuje liek, ktorý by ju nahradil. Preto hranie sa rodiča a dieťaťa je nenahraditeľný článok vzťahu medzi nimi.

Terapeut sa s dieťaťom stretáva 1x  týždenne, po dobu 45 minút – podľa individuálnych schopností a potrieb dieťaťa.

02 .

METÓDA SINDELAR - TERAPIA A NÁPRAVA PORÚCH UČENIA A SPRÁVANIA

Ak hovoríme o deťoch s čiastkovým oslabením výkonu, hovoríme o deťoch, ktoré vykazujú nerovnomerný vývin v oblasti čiastkových funkcií. Keď si predstavíme dieťa ako strom – v jeho korune sa nachádza jeho aktuálny stav vývinu (všetky schopnosti, obratnosť, spôsoby správania). To, ako veľmi je koruna vyvinutá závisí od toho, ako sa doteraz vyvíjali korene stromu (čiastkové funkcie).

Úlohou diagnostiky Sindelar je zistiť, či sa tieto jednotlivé čiastkové funkcie rozvíjajú harmonicky alebo dysharmonicky. Na základe odchýlok vo vývine zostavíme tréningový plán. S dieťaťom rodič následne doma pravidelne pracuje zábavnou formou pomocou tréningových zošitov denne 10 minút.

03 .

PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE

Ide o pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť vždy bola na úkor tej druhej. Bilaterálna integrácia motoriky zahŕňa schopnosť koordinovať dve strany tela a podporuje lateralizáciu simultánnymi a kontralaterálnymi pohybmi, ktoré napomáhajú rozvoju centrálnej nervovej sústavy a zlepšeniu koordinácie a senzorickej integrácie. Cviky na bilaterálnu integráciu boli vytvorené špeciálne na vyplnenie medzery, či už u dieťaťa s vážnou poruchou učenia, dieťaťa s nedostatočnými výsledkami, alebo u športovca čeliacemu menším technickým či behaviorálnym problémom. Uplatňuje sa rovnako u detí s oneskoreným vývinom, s ťažkosťami pri učení, vrátane detí s dyslexiou, dyspraxiou, poruchami autistického spektra, ADD, či ADHD.

Po diagnostike vedomia bilaterálnej integrácie a následnom vypracovaní tréningového plánu, cvičí klient jednotlivé cviky denne niekoľko minút, v trvaní niekoľkých mesiacov, v závislosti od aktuálneho stavu.

04 .

INPP- KOMPLEXNÉ HODNOTENIE ZRELOSTI NEUROMOTORICKÉHO VÝVINU

Metóda sa zameriava na odstránenie, resp. zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Tá je často diagnostikovaná u detí s poruchami správania, pozornosti, poruchami učenia, pohybového vývinu, vývinu reči alebo s príznakmi pervazívnych vývinových porúch autistického spektra, pri klientoch s úzkostnými poruchami. Neuromotorická nezrelosť je dôsledkom abnormálneho vývinu reflexov. Pri normálnom vývine sú primitívne novorodenecké reflexy nahradené posturálnymi v prvých rokoch života dieťaťa (kľúčový je prvý rok). Ich pretrvávanie a nerozvinutie posturálnych reflexov negatívne ovplyvňuje činnosť CNS. Metóda INPP cieli na odstránenie novorodeneckých reflexov a podporu rozvoja posturálnych reflexov. Cviky vychádzajú z prirodzených pohybov dieťaťa po narodení. Tie novorodenecké reflexy stimulujú, inhibujú a integrujú, pričom sa otvára priestor pre nástup zrelších posturálnych reflexov. Cvičebný program kopíruje prirodzený vývin a mozog tak dostáva druhú šancu.

Metóda je neinvazívna a nefarmakologická. Spočíva v jednoduchom niekoľkominútovom dennom cvičení, po dobu 6 – 18 mesiacov. Je fyzicky aj priestorovo nenáročná.

05 .

KUPOZ - PSYCHOLOGICKÝ A STIMULAČNÝ PROGRAM

KUPOZ je určený pre deti s ADHD, pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, dyslexiou a deti s hraničným intelektom vo veku od 8 do 12 rokov. Program umožňuje zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa, ustálenie pozornostného výkonu, zlepšenie komunikácie medzi dieťaťom a rodičom, stanovenie pravidelného pracovného režimu, zlepšenie emocionálneho naladenia a prístupu k práci, dochádza k zvýšeniu vedomia vlastnej ceny a k celkovému zlepšeniu školského výkonu. Základom programu je práca v domácom prostredí. S dieťaťom pracuje hlavne rodič, ktorý je pod vedením odborníka. Okrem pozornosti napomáha program v rozvíjaní zrakového a sluchového vnímania, logické myslenie, vyjadrovacie schopnosti a schopnosť koncentrácie pozornosti. Posilňuje sociálne cítenie, upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a zavádza do života celej rodiny pravidelný režim.

Program trvá 15 týždňov. Počas tohto obdobia rodič pracuje so svojim dieťaťom na dennej báze, 15-20 minút, a raz za 14 dní sa koná odborná inštruktáž so psychológom. Tréning tak zahŕňa 9 návštev u psychológa. Na stretnutiach sa realizuje nácvik a usmerňujú sa ďalšie postupy rodiča. Prípadne rodič konzultuje vzniknuté problémy. Úspech celého programu spočíva vo vykonaní zadaných úloh a nie v ich riešeniach. Tento fakt je na stretnutiach vždy spomínaný a kladie sa naň obzvlášť veľký dôraz.

06 .

KUPREV - PRIMÁRNY PREVENTÍVNY PROGRAM PRE DETI OD 4 DO 8 ROKOV

Program je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Jeho ťažisko spočíva v domácej práci. Program je zostavený pre dvojicu rodič-dieťa a pozitívne tento vzťah prehlbuje. KUPREV je určený pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, – deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, autistické a dysfatické deti, nadané a bilingválne deti, deti s hraničným intelektom a mentálnym postihnutím – a všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí. Program KUPREV pomáha dieťaťu upevniť si orientáciu vlastnej osoby, miesta a času, získať sociálnu a informačnú orientáciu, rozvíjať rečové schopnosti (dieťaťu narastá „chuť hovoriť“, reč sa stáva usporiadanejšou, začína mať zmysel), zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú nemávajú adaptačné ťažkosti pri nástupe do školy), podnecovať zdravý vývin jeho osobnosti, bezproblémovo sa začleniť do ľudskej spoločnosti. Základom programu je práca v domácom prostredí. S dieťaťom pracuje hlavne rodič, ktorý je pod vedením odborníka a nasleduje jeho odporúčania.

Program trvá 15 týždňov. Počas tohto obdobia rodič pracuje so svojim dieťaťom na dennej báze, 15-20 minút, a raz za 14 dní sa koná odborná inštruktáž so psychológom. Tréning tak zahŕňa 9 návštev u psychológa. Na stretnutiach sa realizuje nácvik a usmerňujú sa ďalšie postupy rodiča. Prípadne rodič konzultuje vzniknuté problémy.

07 .

INDIVIDUALIZOVANÝ SLUCHOVÝ TRÉNING JIAS

Individualizovaná auditívna stimulácia podľa dr. Johansena, môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). Dokáže pomôcť pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou či koncentráciou, ako aj s oneskoreným vývinom reči. Zlepšuje čiastkové auditívne funkcie a porozumenie reči.

Samotný tréning pre klienta pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10 – 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupné mobilné zariadenie alebo tablet a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

08 .

SANDPLAY TERAPIA

Sandplay terapia je terapeutická metóda, ktorá využíva znalosti terapie hrou a humanistický, na klienta orientovaný prístup. V tomto prípade by sme mohli hovoriť o tzv. terapii hrou s figúrkami v pieskovisku. Táto metóda pomáha objaviť a pomenovať vnútorné konflikty a nájsť nové životné motívy a vnútorné zdroje energie.

Sandplay vytvára bezpečný priestor pre nastolenie pozitívnej životnej zmeny – TU a TERAZ. Pomáha vyrovnať sa s traumatickými zážitkami a negatívnymi emóciami.  

Sandplay terapia pomáha pri neuróze, školskej neuróze. Pri úzkosti a strachu, vhodná aj u malých detí, ktoré nevedia slovami vyjadriť, čo prežívajú (napr. ak má rodič podozrenie, že sa vo vnútornom živote jeho dieťaťa niečo deje, a nevie určiť čo). Rovnako vie byť nápomocná pri vzťahových ťažkostiach v rodine, v triede, v kolektíve rovesníkov, rozvod rodičov, smrť blízkej osoby. Pri týraní a šikanovaní …

09 .

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D. B. EĽKONINA

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia.

Metóda fonematického uvedomovania nazvaná podľa ruského pedagóga a psychológa D. B. Eľkonina  je metóda uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Táto metóda formuje u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Jazyk sa dieťaťu za pomoci tejto metodiky predstavuje ako zvukový systém, ktorý má v písanej reči svoju grafickú podobu. Obsah tréningu je rozdelený do štyroch základných tém: Uvedomovanie si slabík. Analýza slov na hlásky. Diferenciácia samohlások a spoluhlások. Diferenciácia mäkkých a tvrdých spoluhlások

Program je určený pre všetky deti vo veku od 5 rokov ako príprava na čítanie a písanie, pre predškolákov v materskej škole, pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dyslalické deti alebo s deficitom v hovorenej reči, s  oneskoreným vývinom reči, s narušeným vývinom reči, s potenciálnou poruchou učenia. Rovnako pre deti z inojazyčného prostredia – vrátane rómskych detí, deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so špeciálnymi potrebami v rámci IVP.

TERAPEUTICKÁ HERNIČKA

Všetky konzultácie/terapie prebiehajú v našej špeciálnej terapeutickej miestnosti. Adresa je Babindol 7, 951 53 Babindol.

KONTAKT

PaedDr. Michaela Brathová
Mobil: +421 917 326 530
E-mail: info@harmonickedieta.sk

 

KDE MA NÁJDETE?

Babindol 7
951 53 Babindol

KTO SOM?

PaedDr. Michaela Brathová je školský psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, terapeut v terapii hrou a filiálnej terapie, INPP – terapeut, tréner Bilaterálnej integrácie. Príchodom vlastných detí spoznala ich nekonečne bohatý svet plný potrieb, či už fyzických alebo psychických. Nastal u nej proces hľadania, ako im dať to, čo potrebujú, s rešpektovaním ich vlastnej individuality. Prostredníctvom stránky HarmonickéDieťa.sk ponúka indivuálne poradenstvo pre rodičov s deťmi.

NAPÍŠTE MI

12 + 15 =